Leveringsvoorwaarden


Algemene Webwinkelvoorwaarden Uitgeverij U2pi BV – www.jouwboek.nl/webshop

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 Onder levering wordt verstaan de aflevering uit hoofde van een overeenkomst tussen koper en U2pi BV van zaken, diensten of werkzaamheden van welke aard dan ook of combinaties daarvan.

1.2 Onder het begrip koper wordt mede verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot U2pi BV in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst met U2pi BV, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met U2pi BV een overeenkomst wenst aan te gaan en in dat kader om een prijsopgave of productinformatie heeft verzocht, aan wie U2pi BV een prijsopgave heeft verzonden en/of met wie U2pi BV over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt. Onder het begrip koper wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van U2pi BV haar wil niet afhankelijke omstandigheid of combinatie van omstandigheden, als gevolg waarvan U2pi BV in enige mate verhinderd wordt de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met koper na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet, niet-deugdelijke- of niet-tijdige levering van leveranciers van U2pi BV of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van wettelijk vereiste vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatienetwerk of verbinding en/of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite en aanverwante zaken.

1.4 Onder factuurwaarde wordt verstaan de door U2pi BV aan de koper in rekening gebrachte of te brengen som die uit hoofde van de overeenkomst tussen koper en U2pi BV door koper verschuldigd is aan U2pi BV.

1.5 Onder een overeenkomst wordt verstaan elke overeenkomst tussen U2pi BV en de koper, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden/diensten of combinaties daarvan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling of wijziging daarop.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden en zullen op uw eerste verzoek door U2pi BV kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Deze voorwaarden zijn tevens op het internet op de website www.jouwboek.nl te raadplegen.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten strekkende tot het (ver)kopen van boeken van U2pi BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en instemt met de inhoud daarvan.

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van U2pi BV worden gesteld en bedongen, worden evenzeer gesteld en bedongen ten behoeve van door U2pi BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Indien en voor zover U2pi BV (stilzwijgend) afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, laat dat haar recht onverlet alsnog naleving van deze voorwaarden te vorderen. Het staat koper nimmer vrij enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat U2pi BV deze voorwaarden op coulante wijze heeft toegepast. 2.7 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met U2pi BV in strijd mochten zijn met enig wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door U2pi BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Dit laat de werking van de overige artikelen onveranderd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van U2pi BV zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de koper tot het doen van een aanbod.

3.2 U2pi BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen, althans had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.3 Een overeenkomst tussen de koper en U2pi BV komt slechts tot stand indien en voor zover U2pi BV een bestelling van de koper schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

3.4 Een bestelling van de koper wordt in ieder geval geacht te zijn gedaan indien; de koper U2pi BV heeft bericht welk product en/of dienst hij wil ontvangen; een offerte van U2pi BV is door koper is getekend en aan U2pi BV geretourneerd of de koper gegevens heeft ingevoerd op het gegevens-invulscherm op de internetsite www.jouwboek.nl en desbetreffend vernoemd digitaal formulier aan U2pi BV via elektronische of andere weg is verzonden.

3.5 Koper en U2pi BV komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische vormen van communicatie, zoals het internet, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra er een bestelling is verricht en deze elektronisch of schriftelijk door U2pi BV is aanvaard.

3.6 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.7 Het staat U2pi BV vrij om bestellingen te weigeren of bepaalde aanvullende voorwaarden aan een levering te verbinden.

3.8 U2pi BV behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Indien U2pi BV aanwijzingen heeft om te betwijfelen dat de klant zal zorgdragen voor (tijdige) betaling, staat het U2pi BV vrij, voordat zij zal overgaan tot levering van de bestelde artikelen, dan wel voortzetting van de levering van de bestelde artikelen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de klant uit hoofde van deze bestelling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat zij zal overgaan tot levering van de bestelde artikelen. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden. Indien een dergelijke zekerheid of vooruitbetaling door de klant wordt geweigerd, staat het U2pi BV vrij om de overeenkomst te ontbinden.

3.7 Enige producten die U2pi BV aanbiedt wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door het bestellen van deze producten, verklaart u en gaat U2pi BV ervan uit dat de koper tenminste de gestelde leeftijd van voormelde leeftijdsclassificatie heeft bereikt.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verwerkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 U2pi BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, meer in het bijzonder indien U2pi BV op grond van (wettelijke) voorschriften gehouden is te doen.

4.3 Koper kan nimmer een beroep doen op levering van een product voor de prijs die voor de totstandkoming van de overeenkomst is verhoogd. Wijzigingen van prijzen van producten of diensten die samenhangen met de levering, welke intreden na totstandkomen van de overeenkomst, worden aan de koper doorberekend. Het staat koper dan vrij de bestelling te annuleren mits dit schriftelijk gebeurt en uiterlijk binnen tien dagen na mededeling omtrent de prijsverhoging door U2pi BV.

Artikel 5. Betaling

5.1 De koper kan in de Webwinkel van U2pi BV betalen door middel van iDEAL (via zijn/haar bank), of handmatige overboeking. Met iDEAL kan de koper vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is een systeem dat de koper direct koppelt aan zijn/haar internetbankierprogramma.

5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is U2pi BV gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden.

5.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de koper. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 exclusief BTW, waarbij U2pi BV tevens bevoegd is de daadwerkelijke gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen

 

Artikel 6. Levering

6.1 De aankopen van de koper bij U2pi BV worden bij de koper aan huis bezorgd.

6.2 De wijze van levering/verzending kan door U2pi BV worden bepaald. Indien de bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze aangeboden door een Pakketservice. Afhankelijk van de door U2pi BV gekozen verzendwijze kan de pakketchauffeur de klant om een handtekening voor ontvangst vragen.

6.3 Als de koper niet thuis is tijdens de eerste en tweede afleverpoging, althans het pakket niet in ontvangst kan nemen, laat de pakketchauffeur een kennisgeving achter in zijn/haar brievenbus. Na twee mislukte aanbiedpogingen wordt het pakket naar een postkantoor of TNT servicepunt bij de klant in de buurt gebracht. De klant heeft dan drie weken de tijd om het pakket op te halen. De koper dient in dat geval zijn/haar kennisgeving mee te nemen.

6.4 De door U2pi BV gestelde en/of overeengekomen leveringtijden zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.5 De door U2pi BV gestelde levertijden gelden vanaf het moment (betalingsdatum) dat de gehele betaling voor de dienst of het product ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben gesloten

6.6 Overschrijding van enige leveringtijd geeft koper geen recht op schadevergoeding . Wanneer een levertermijn van 30 dagen, om welke reden dan ook, wordt overschreden, zal U2pi BV de koper via e-mail van uitstel op de hoogte te stellen en de koper de mogelijkheid te bieden de overeenkomst te ontbinden.

6.7 U2pi BV is, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling, gerechtigd om voor de aflevering de uitvoering van de opdracht te staken indien zij reden heeft om te twijfelen aan de nakoming van de financiële verplichtingen door de koper.

6.8 U2pi BV is bevoegd om bij de uitvoering de levering aan koper gebruik te maken van derden.

6.9 Indien de uitvoering of de levering van producten of diensten door verzuim van de koper of door overmacht aan zijde van koper wordt vertraagd, is koper onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling het volledig overeengekomen bedrag aan U2pi BV verschuldigd, onverminderd het recht van U2pi BV verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

 

Artikel 7. Tekortkoming U2pi BV

7.1 Voor haar toerekenbare niet-nakoming is U2pi BV slechts aansprakelijk indien na ontvangst van een deugdelijke ingebrekestelling door koper. Slechts indien en voor zover na dat U2pi BV een redelijke termijn voor nakoming ongebruikt voorbij heeft laten gaan en derhalve in verzuim verkeert, heeft koper het recht tussentijds de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst reeds correct geleverde producten en of diensten heeft voormelde ontbinding geen effect.

7.2 Behoudens opzet of grove schuld van U2pi BV, is U2pi BV in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, slechts gehouden om gebreken in de levering van producten of diensten te herstellen of de ontvangen factuurwaarde terug te betalen, dan wel de aan de koper verzonden factuur te crediteren en daarbij de overeenkomst te ontbinden. Koper is alsdan gehouden de reeds ondeugdelijk geleverde aan U2pi BV te retourneren, waarbij de bezorgkosten voor rekening van koper komen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Het eigendom van de goederen en rechten blijft aan U2pi BV en gaat eerst over op de koper op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.

8.2 Het risico ter zake van de producten gaat echter reeds op het moment van de aflevering op koper over.

8.3 Het staat koper niet vrij de producten van U2pi BV, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, te vervreemden, door te leveren, of op enige wijze te bezwaren.

8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen, althans hiertoe voornemens zijn, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant gehouden U2pi BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Koper is gehouden alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door U2pi BV geleverde producten of dienst te respecteren.

9.2 U2pi BV garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 10. Klachten

10.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering van de producten of diensten van U2pi BV te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper van oordeel is dat dit niet het geval is, dient koper U2pi BV zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering van de producten of diensten, althans nadat koper de gestelde non-conformiteit redelijkerwijs had behoren te ontdekken, U2pi BV deugdelijk in gebreke te stellen.

10.2 Indien en voor zover komt vast te staan dat het product of dienst inderdaad niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft U2pi BV het recht geleverde producten of diensten, tegen retournering daarvan en indien dit naar haar aard mogelijk is, te vervangen door nieuwe producten of diensten ofwel de koper de factuurwaarde te restitueren.

10.3 Voor algemene klachten of opmerkingen kan koper contact opnemen met U2pi BV via emailinfo@jouwboek.nl of telefonisch contact zoeken op het telefoonnummer

+31 (0) 70 3872770. Vervolgens kan op afspraak een bespreking worden gepland op ons bezoekadres aan de Koningin Julianalaan 198, 2274 JP in Voorburg.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van U2pi BV uit hoofde van enig overeengekomen levering van een product of dienst is beperkt tot voor met de levering van een product of dienst factuurwaarde/het bedrag dat koper ter zake van de producten en/of diensten aan U2pi BV heeft voldaan.

11.2 De aansprakelijkheid van U2pi BV voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens, gemiste besparingen, schade door vertraging of schade wegens overschrijding van een termijn is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3 De koper is gehouden U2pi BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen U2pi BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

11.4 Het is mogelijk dat U2pi BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. U2pi BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11.5 U2pi BV is niet aansprakelijk voor de informatie, advertenties en aanbiedingen op haar website, evenementen die door gebruikers of derden worden georganiseerd. U2pi BV verstrekt geen adviezen door middel van haar website, en de op of via de website aangeboden informatie mag niet als advies worden gebruikt. Het gebruik van informatie en het nemen van beslissingen op basis van de op de website aangeboden informatie geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

11.6 U2pi BV is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt in verband met het gebruik van haar website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, advertenties of aanbiedingen die zijn geplaatst op de website, of evenementen die door gebruikers of derden worden georganiseerd.

11.7 U2pi BV is niet aansprakelijk jegens de koper/gebruiker van de website voor enigerlei schade indien U2pi BV niet in staat is de koper/gebruiker van de website gebruik te laten maken van de website, onder meer maar niet beperkt tot, het niet beschikbaar zijn van de verbinding met de website en onvolledigheid, verminking, misverstanden, vertragingen of storing bij het verzenden van gegevens of communicatie als gevolg van storing of onjuiste werking van datacommunicatielijnen, het onleesbaar worden van gegevens, verlies daarvan tijdens verzending of het verkeerd doorgeven daarvan als gevolg van enigerlei oorzaak, directe of indirecte stroomstoring of storing van apparatuur, gegevensverwerking en communicatiesystemen of verzendingsverbindingen.

11.8 U2pi BV garandeert koper niet dat het gebruik van de website koper vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. Het gebruik van de website komt dan ook voor risico van koper en koper dient daartoe zelf nodige beschermde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 12. Wettelijke Afkoelingsperiode/zichttermijn

12.1 Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en die middels de internetsite van U2pi BV een overeenkomst met U2pi BV heeft gesloten of op enige andere wijze bij de totstandkoming van de overeenkomst met U2pi BV slechts gebruik heeft gemaakt van elektronische communicatiemiddelen kan indien hij u een product om hem/haar moverende redenen niet wenst af te nemen, binnen zeven werkdagen na aflevering door U2pi BV aan U2pi BV retourneren, indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het geleverde product niet in gebruik is genomen, niet is be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover is beschikt en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken.

12.2 In het vorige lid vernoemde recht op retourneren binnen vermelde termijn geldt niet bij gepersonaliseerde producten of producten die door de U2pi BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

12.2 De zichttermijn vangt aan op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder. Indien het pakket door de vervoerder wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

12.3 Indien koper na het sluiten van de overeenkomst gebruik wenst te maken van het recht op het retourneren van de overeenkomst zoals aangegeven in dit artikel, dient koper dit binnen de gestelde termijn schriftelijk aan U2pi BV te berichten en dient koper het product binnen de gestelde termijn, onder vermelding van het ordernummer, terug te sturen naar U2pi BV, Koningin Julianalaan 198, 2274 JP  Voorburg.

12.4 De bewijslast dat de koper het artikel binnen de gestelde termijn heeft geretourneerd, rust bij de klant, door middel van een door de TNT Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging of een soortgelijk document.

12.5 De kosten van en het risico voor het retour zenden van het product en bezorgkosten komen hierbij voor rekening van koper.

12.6 De door koper uit hoofde van de overeenkomst reeds betaalde bedragen zal door U2pi BV binnen dertig dagen nadat U2pi BV het door koper geretourneerde product waarvan de verpakking en het product onbeschadigd, niet in gebruik te zijn genomen, niet be- of verwerkt is, niet op andere wijze daarover is beschikt, in voormelde staat heeft ontvangen, aan koper terugbetalen.

12.7 U2pi BV behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde indien en voor zover deze niet overeenkomt met de staat zoals voormeld in het vorige lid.

12.8 Indien en voor zover een product door koper wordt geretourneerd dat naar het oordeel van U2pi BV schade heeft opgelopen die aan een handeling te wijten is die niet voor haar risico komt van U2pi BV, zal U2pi BV koper hierover inhoudelijk berichten. Het staat U2pi BV alsdan vrij de waardevermindering van het product vast te stellen en deze waardevermindering te verrekenen met de door koper voor het product of dienst, vermeerderd met bijkomende kosten, betaalde prijs voor ontvangst van het product. Het resterende bedrag na verrekening zal door U2pi BV gerestitueerd worden aan koper.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de werkingen en geldigheid van de overige aan U2pi BV toekomende rechten, heeft U2pi BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat U2pi BV gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of aan derden.

 

Artikel 14. Communicatiefouten

14.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, beschadiging en mededelingen die het gevolg zijn van het gebruik van het internet en/of enig ander communicatiemiddel tussen koper en U2pi BV, dan wel tussen U2pi BV en derden, indien en voor zover betrekking verbandhoudend en betrekking hebbend op relatie tussen koper en U2pi BV, is U2pi BV niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van U2pi BV. 14.2 Indien koper aan U2pi BV opgave doet van een adres, is U2pi BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan U2pi BV duidelijk heeft aangegeven dat de bestelde producten en/of diensten dienen te worden afgeleverd aan een ander adres.

14.3 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van reeds opgegeven adressen kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. U2pi BV is slechts gebonden aan deze gewijzigde gegevens indien en voor zover deze door U2pi BV aan koper bevestigd zijn.

14.4 U2pi BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in uitvoering van de levering die het gevolg zijn van door koper verstrekte gegevens.

 

Artikel 15. Adreswijziging

15.1 De klant is gehouden U2pi BV op de hoogte te brengen van elke adreswijziging , emailadreswijziging en/of verhuizing. U2pi BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als de klant dit nalaat en/of een onjuist (email-)adres heeft doorgegeven.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16.3. In aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de civiele rechter zal elk geschil tussen koper en U2pi BV, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

 

Artikel 17. Identiteit van de ondernemer

U2pi BV B.V.

Bezoekadres: Carolina van Nassaustraat 161

2595 SX  Den Haag

E-mailadres: info@jouwboek.nl

KvK-nummer: 27322834 BTW-identificatienummer: NL819.709.980B01

 

Artikel 18. Uitsluiting precedentwerking

18.1 Wanneer door U2pi BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat U2pi BV deze voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 19. Wijzigingen

19.1 U2pi BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van U2pi BV. Indien de klant wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de koper geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

 

Artikel 20. Disclaimer

20.1 De op de website www.jouwboek.nl genoemde prijzen, percentages en tarieven gelden onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van U2pi BV steeds worden gewijzigd. Koper kan geen rechten ontlenen aan per abuis onjuiste vermelde prijzen, percentages en tarieven en U2pi BV is hieraan dan ook op geen enkele wijze gebonden.

20.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.